Půjčovní řád půjčovny Dawe-sport

 

 

1 - Zboží se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 15 let. Obsluha půjčovny může odmítnout půjčit  zboží bez udání důvodu.

2 - Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem.

3 - Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel oprávněn se přesvědčit o stavu půjčovaného předmětu.

4 - Občan bere na vědomí,že může půjčené zboží užívat řádně a v souladu s účelem jemuž slouží,je povinen chránit ho před poškozením,ztrátou,odcizením nebo zničením a nesmí jej přenechávat druhé osobě k užívání.

5 - Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží.Vrátí-li vypůjčovatel zboží po dohodnuté době,stanovené ve smlouvě,je povinen doplatit dlužné půjčovné.Nevrátí-li vypůjčovatel zboží ani do tří dnů po prokazatelném obdržení upomínky,bude vrácení zboží vymáháno soudní cestou.

6 - Půjčovné se zásadně nevrací.I když smlouva o půjčení bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela vyčerpána.

7 - Vypůjčovatel ručí za půjčené předměty a jejich stav.Za opotřebení způsobené běžným používáním vypůjčovatel neodpovídá.Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného předmětu,je vypůjčovatel povinen to půjčovně oznámit bez zbytečného odkladu.Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením obč.zákoníku o odpovědnosti za škodu.

8 - Vypůjčovatel  má právo se seznámit s půjčovním řádem,avšak jeho ustanovení je povinen dodržovat vždy.Před použitím půjčeného předmětu se zavazuje   seznámit se s návodem na použití a řídit se jím.

9 -Vypůjčovatel uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromaždoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.

 

Kontakt

dawe-sport s r.o.

Běchovická 3/647
Praha 10
100 00
PO - PÁ 11 - 19 hodin

605 230 262
274 779 555

Test centrum LUSTI      

http://www.lusti-prodej-tesrcentrum.cz Lyže Lusti

 Kola

   

Elektro sady

 

       

 

Dawe sport používá stroj Wintersteiger

AUTORIZOVANÝ SERVIS